August 17, 2018, 6:46 pm
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΔΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΦΕΤΕΣ

Έχουμε δει προηγουμένως ότι το Εφετείο αντιμετωπίζει ένα μεγάλο φόρτο εργασίας, κάτι που ασφαλώς αποτελεί δυνητικά αρνητικό παράγοντα στη διεκπεραίωση του έργου του και στη διασφάλιση του κύρους της Κυπριακής Δικαιοσύνης.

Εισηγήθηκα ένα μέτρο τιμωρίας του αδικαιολογήτως απορρίψαντα πρόταση συμβιβασμού εφεσείοντα με σκοπό τη δραστική μείωση των εφέσεων που φτάνουν τελικά στο στάδιο της εκδίκασης ενώπιον του Εφετείου (βλ. Εισήγηση 3). Επίσης, εισηγήθηκα την εκδίκαση Εφέσεων από μονομελείς συνθέσεις και τη δημιουργία Τριτοβάθμιου Εφετείου (βλ. Εισήγηση 10).

Με την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και τη συνεπακόλουθη δραστική μείωση του αριθμού υποθέσεων που αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Τριτοβάθμιου Εφετείου, πιστεύω δίνεται η δυνατότητα για εισαγωγή ενός άλλου μέτρου που στόχο έχει να αυξήσει την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων και την ενίσχυση του κύρους της Δικαιοσύνης, έστω και αν αυτό το μέτρο συνεπάγεται σημαντική αύξηση εργασίας. Με άλλα λόγια, η δραστική μείωση των υποθέσεων που θα έχει να αντιμετωπίσει το Τριτοβάθμιο Δικαστήριο μας επιτρέπει να αψηφήσουμε την παρενέργεια της αύξησης εργασίας  από την εισαγωγή του παρόντος προτεινόμενου μέτρου, εφόσον το άμεσο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα του παρόντος μέτρου θα είναι η αύξηση της ποιότητας της Δικαιοσύνης.  

Το μέτρο που εισηγούμαι, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, αφορά το Τριτοβάθμιο Εφετείο και επιδιώκει να εισαγάγει την υποχρεωτική έκδοση ξεχωριστής τελικής απόφασης από όλα τα μέλη του που συνεδριάζουν σε μια απόφαση, και αυτή η απόφαση να καλύπτει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Όπως είναι η κατάσταση σήμερα, στη συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων, η σύνθεση του Εφετείου είναι τριμελής, και, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, εκδίδεται μια Απόφαση από ένα Δικαστή η οποία προσυπογράφεται από τους υπόλοιπους δύο. Ας δούμε τα μειονεκτήματα:

α) Λόγω όγκου εργασίας είναι μεγάλος ο πειρασμός, αν έχουν για παραδείγματα 60 υποθέσεις ενώπιον τους, να τις συζητήσουν μεν μεταξύ τους αλλά μετά να τις διαμοιράσουν δια 3, να βγάλει ο καθένας απόφαση για τις δικές του 20 υποθέσεις και στο τέλος να τις προσυπογράψουν οι υπόλοιποι δύο. Με άλλα λόγια υπάρχει ο κίνδυνος η εμπλοκή ενός ή δύο εκ των τριών Δικαστών να είναι πολύ επιφανειακή σε μια υπόθεση.

β) Λόγω ιδιοσυγκρασίας μπορεί ένας Δικαστής (ή δύο) να επιβάλλει τη θέληση τους στους υπόλοιπους σε βαθμό που ξεπερνά τα όρια εποικοδομητικής συζήτησης και επιχειρηματολογίας, με αποτέλεσμα η εμπλοκή ενός ή δύο Δικαστών σε μια απόφαση την οποία δεν θα συντάξουν οι ίδιοι να είναι πολύ επιφανειακή.

γ) Δημιουργείται έστω και de facto (σίγουρα όχι de jure) μια ασάφεια ευθύνης, έστω και πολύ έμμεση, βάσει της οποίας ένας Δικαστής μπορεί να καλύψει τυχόν συνειδησιακό πρόβλημα με την επίκληση (στον εαυτό του) της «δικαιολογίας» ότι «ναι μεν υπέγραψα αλλά δεν ήταν δική μου Απόφαση». Ή, παρομοίως, ο συντάξας μια κακή Απόφαση Δικαστής μπορεί να καλυφθεί συνειδησιακά πίσω από την προσυπογραφή της από τους υπόλοιπους δύο.   

δ) Τα πιο πάνω μειονεκτήματα μπορεί να ενισχύονται εν μέρει και από την απουσία ανώτερου ελέγχου, δηλαδή από το γεγονός ότι η Απόφαση είναι πραγματικά τελεσίδικη, οπόταν το όποιο δικαστικό λάθος δεν υπόκειται σε έλεγχο. Θα λέγαμε ότι το Δικαστήριο ούτε καν εκτίθεται με οποιοδήποτε τρόπο εφόσον μόνο ένα άλλο ανώτερο Δικαστήριο μπορεί να εκθέσει το λανθασμένο μιας δικαστικής Απόφασης, το οποίο έχει την ευχέρεια και το καθήκον να εξετάσει λεπτομερώς, αναλυτικώς και σε βάθος μια υπόθεση. Κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να γίνει (και δεν πρέπει να γίνεται) από την «Τέταρτη Εξουσία», δηλαδή τα ΜΜΕ, είτε έντυπα, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά.

Με την εισαγωγή του προτεινόμενου μέτρου πιστεύω ότι αντιμετωπίζονται και περιορίζονται δραστικά τα πιο πάνω μειονεκτήματα καθότι:

α) Η σε βάθος εμπλοκή των τριών Ανώτατων Δικαστών στην έκδοση τριών ξεχωριστών αποφάσεων θα είναι δεδομένη. Συντάσσοντας την Απόφαση σε μια υπόθεση και μετά συγκρίνοντας την με τις άλλες δύο (με ευχέρεια βέβαια προσαρμογής και διορθώσεων) προτού το Δικαστήριο τις εκδώσει επίσημα, το Δικαστήριο θα έχει παραγάγει πολύ πιο πλούσιο έργο στην απονομή δικαιοσύνης σε μια υπόθεση τόσο ουσιαστικά όσο και φαινομενικά προς ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.      

β) Η υποχρέωση σύνταξης και έκδοσης Απόφασης και από τους τρεις Δικαστές μπορεί να αποτελέσει μια ασπίδα ενός Δικαστή στην υπερβολική παρέμβαση ενός άλλου, εφόσον από τη στιγμή που θα τη συντάξει ο ίδιος θα μπορεί πιο εύκολα να αναχαιτίσει την όποια επέμβαση, ή με άλλα λόγια θα είναι πολύ πιο δύσκολο εώς αδύνατο για τον επιβλητικό Δικαστή να επιβάλει και το περιεχόμενο μιας Απόφασης συνταχθείσας από άλλο Δικαστή.

γ) Σε συνάρτηση με τον πιο πάνω λόγο, η αυξημένη αίσθηση ευθύνης που συνοδεύει τη σύνταξη και υπογραφή ξεχωριστής Απόφασης από τον καθένα από τους τρεις Δικαστές, προσφέρει και αυτή μια ασπίδα σε τυχόν αδικαιολόγητη επέμβαση Δικαστή στην ίδια σύνθεση.

δ) Η απουσία ελέγχου από ανώτερο Δικαστήριο μετριάζεται από την αύξηση του αυτοελέγχου που θα ασκεί στον εαυτό του το Τριτοβάθμιο Εφετείο βάσει του προτεινόμενου μέτρου υποχρέωσης έκδοσης ξεχωριστών Αποφάσεων από όλους τους Δικαστές που συνεδριάζουν και συνθέτουν το εφετείο σε μια συγκεκριμένη υπόθεση.    

Τέλος, προκύπτει το ερώτημα πως θα ελέγχεται η εφαρμογή του μέτρου εφόσον δεν υπάρχει ανώτερο Δικαστήριο για να ελέγξει τυχόν μη εφαρμογή του από το Τριτοβάθμιο Εφετείο. Εισηγούμαι όπως στο νομοθέτημα που θα εισαγάγει το μέτρο αυτό, να υπάρχει πρόνοια ότι, σε περίπτωση μη εφαρμογής ή έκδηλα ανεπαρκούς εφαρμογής του μέτρου, τότε η Απόφαση στο σύνολό της θα θεωρείται αναιτιολόγητη και κατά παράβαση του δικαιώματος ενός διαδίκου σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με αυτό τον τρόπο θα ανοίγει ο δρόμος σε ένα παραπονούμενο διάδικο για προσφυγή στο ΕΔΑΔ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ.


Online Φόρμα ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ του πιο πάνω μηνύματος ( * Απαιτούμενα) :


Όνομα * :


Επίθετο * :


Το e-mail σας * :


Το e-mail του παραλήπτη * :


Παρακαλώ Πληκτρολογήστε:   a1lpmf   
Περιεχόμενα