August 17, 2018, 6:45 pm
Η ΜΕΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σχετικά με τη Δημόσια Υπηρεσία στην Κύπρο, θεωρείται γενικά ότι υπάρχουν περιθώρια προόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της. Με αυτή την αντικειμενική και μη αμφισβητήσιμη διαπίστωση παρακάμπτω σκόπιμα το άκρως υποκειμενικό ερώτημα αν η Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί, στη βάση των σημερινών συνθηκών, σχετικά καλά ή όχι, προτιμώντας να επικεντρωθώ στην αλλαγή των συνθηκών ώστε αυτή να λειτουργεί καλύτερα.

Ως κύρια εμπόδια στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή στον περιορισμό της σπατάλης στη Δημόσιας Υπηρεσίας θεωρώ ότι είναι:

α) η ασφάλεια και μονιμότητα εργασίας,

β) η μη υπαγωγή των μισθών στους νόμους της αγοράς,

γ) η αναξιοκρατία, και

δ) η απουσία επαρκούς συστήματος ποινών και αποτροπής αναποτελεσματικότητας.

ε) Η ανωνυμία των δημοσίων υπαλλήλων.

α) Όσον αφορά την ασφάλεια εργασίας, θεωρώ ότι παρά την αρνητική παρενέργεια του εφησυχασμού και της αναποτελεσματικότητας, είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να προστατευθεί λόγω του ευεργετικού αποτελέσματος που έχει όσον αφορά την αποτροπή του κινδύνου απολύσεων στο Δημόσιο με κάθε αλλαγή στην Κυβέρνηση που σκοπό θα είχε να ανοίξουν θέσεις για την εξυπηρέτηση ημετέρων.

β) Όσον αφορά τη μη υπαγωγή των μισθών στους νόμους της αγοράς, εισηγούμαι όπως αυτοί καθορίζονται βάσει του μέσου μισθού και πλην 10% που λαμβάνουν τα μέλη του αντίστοιχου επαγγέλματος στον ιδιωτικό τομέα μέσω «Αυτόματης Μισθολογικής Προσαρμογής». Για παράδειγμα, ο κυβερνητικός Παθολόγος να παίρνει 10% πιο λίγα από όσα παίρνουν κατά μέσον όρο οι ιδιώτες Παθολόγοι, το ίδιο και οι Δικηγόροι, το ίδιο και οι δάσκαλοι, καθηγητές, γραμματείς, καθαριστές κλπ. Εκεί όπου δεν υπάρχει εύκολη αντιστοιχία όπως στρατό και αστυνομία, τότε η μείωση (ή αύξηση) να καθορίζεται βάσει του μέσου όρου μείωσης (ή αύξησης) στους μισθούς των υπολοίπων κυβερνητικών θέσεων.

Επίσης, οι ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων να είναι 8 ώρες την ημέρα όπως γενικά ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

γ) Όσον αφορά την πάταξη της αναξιοκρατίας, εισηγήθηκα προηγουμένως μέτρα αποκομματικοποίησης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Εισηγούμαι περαιτέρω, την πλήρη κατάργηση των προφορικών συνεντεύξεων όσον αφορά προσλήψεις και προαγωγές στη Δημόσια Υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι η προφορική συνέντευξη είναι αντικειμενικά πολύ χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης της προσωπικότητας και των γνώσεων του υποψηφίου. Παρά ταύτα, έχοντας υπόψη τη μεγαλύτερη και πιο βαρύνουσα ανάγκη και προτεραιότητα για περιορισμό του ρουσφετιού και διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας, εισηγούμαι την πλήρη κατάργηση της προφορικής συνέντευξης για οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, και διεξαγωγή μόνο γραπτών εξετάσεων σε συνθήκες ανωνυμίας.

Περαιτέρω, η πάταξη της αναξιοκρατίας επιτυγχάνεται και με τη λελογισμένη μείωση της ελκυστικότητας της θέσης στο Δημόσιο, δηλαδή με τη μείωση των μισθών μέσω της «Αυτόματης Μισθολογικής Προσαρμογής», την αύξηση των ωρών εργασίας, και τη μερική στρατικοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας που αναλύεται παρακάτω.

δ) Όσον αφορά την απουσία επαρκούς συστήματος ποινών και αποτροπής αναποτελεσματικότητας, και ως αντίβαρο ή αντίδοτο στα άλλα προαναφερθέντα μειονεκτήματα, εισηγούμαι τη μερική στρατικοποίηση της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα εισηγούμαι όπως εισαχθεί ένα σύστημα ποινών – προστίμων για πλημμελή άσκηση καθηκόντων και πειθαρχικά παραπτώματα δημοσίων υπαλλήλων ώστε να μπορεί ο ιεραρχικά και οργανικά άμεσα ανώτερος να μπορεί να επιβάλλει (μηνιαίως) ποινή προστίμου μέχρι ποσού που να αντιστοιχεί με το 30% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού του.

Το σύστημα μπορεί να εφαρμοσθεί πρακτικά με τη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στο 70%, και κάλυψη του υπόλοιπου με επίδομα παραγωγικότητας, 15%, και επίδομα πειθαρχίας 15%. Η ποινή θα επιβάλλεται εκεί όπου πρέπει με τη μη καταβολή ολόκληρων των πιο πάνω επιδομάτων. 

Το σύστημα αυτό να λειτουργεί ανεξάρτητα από, και επιπρόσθετα των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου και αξιολόγησης, με δικαίωμα γραπτής αναφοράς τυχόν παραπονούμενου στον ιεραρχικά και οργανικά άμεσα ανώτερο του λειτουργoύ που επέβαλε την ποινή, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα ακύρωσης ή επικύρωσης ή διπλασιασμού της ποινής (δηλαδή αποκοπή επιδόματος για δύο μήνες). Κατά την εξέταση της αναφοράς, ο προϊστάμενος λειτουργός θα βλέπει τα δύο πρόσωπα ξεχωριστά, και μετά σε κοινή συνεδρία στην οποία θα τηρούνται πρακτικά και θα ηχογραφείται. Ο Λειτουργός θα αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση η οποία δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε έφεση αλλά θα αποτελεί μέρος του φακέλου όλων των εμπλεκομένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των δύο κριτών.       

Επίσης, εισηγούμαι την υιοθέτηση ενός συστήματος πραγματοποίησης εφόδων από την Επίτροπο Διοίκησης και τη Γενική Ελέγκτρια σε κρατικά τμήματα και υπηρεσίες (που δεν ασχολούνται με θέματα εθνικής ασφάλειας) χωρίς προειδοποίηση και με υποχρεωτική συνοδεία τηλεοπτικών φακών της κρατικής τηλεόρασης για κάλυψη των γεγονότων, του τρόπου ελέγχου, την ετοιμότητα, την πειθαρχία και την ανταπόκριση στον έλεγχο. Μετά από κάποια επεξεργασία το φιλμ να μεταδίδεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Με αυτό το μέτρο, εκτός από την ετοιμότητα, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα, πατάσσεται έμμεσα και η αναξιοκρατία διότι η θέση στο Δημόσιο παύει να είναι τόσο ελκυστική, και προβληματίζεται κανείς πιο σοβαρά κατά πόσο έχει όντως τα προσόντα για μια συγκεκριμένη θέση και κατά πόσο μπορεί να φέρει σε πέρας την αποστολή του. 

ε) Όσον αφορά την ανωνυμία των δημοσίων υπαλλήλων αυτό γενικά είναι αρνητικό στοιχείο καθότι ενθαρρύνει, άμεσα ή έμμεσα την ανευθυνότητα. Εισηγούμαι την ανάρτηση μέσα και έξω από αντίστοιχα κυβερνητικά κτήρια τα πορτραίτα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του αρμόδιου Υπουργού και του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή ή οποιουδήποτε άλλου δημοσιοϋπαλληλικού προϊστάμενου.

Με αυτόν τον τρόπο οι κυβερνητικές υπηρεσίες γίνονται λιγότερο απρόσωπες και οι ιθύνοντες έχουν ένα επιπρόσθετο κίνητρο να είναι επιτυχημένοι στο λειτούργημά τους.

 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ.


Online Φόρμα ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ του πιο πάνω μηνύματος ( * Απαιτούμενα) :


Όνομα * :


Επίθετο * :


Το e-mail σας * :


Το e-mail του παραλήπτη * :


Παρακαλώ Πληκτρολογήστε:   uqmuv6   
Περιεχόμενα