August 14, 2018, 2:29 pm
ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΓΚΕΛΣ

1. “Firstly, the farmers, the most stupid set of people in existence, who, clinging to feudal prejudices, burst forth in masses, ready to die rather than cease to obey those whom they, their fathers and grandfathers, had called their masters; and submitted to be trampled on and horse-whipped by.”

- Friedrich Engels, “Deutsche Zustände”, 1845

Μτφ: ” Κατά πρώτον, οι αγρότες, το πιο ηλίθιο σύνολο των ανθρώπων που υπάρχει, οι οποίοι παραμένουν προσκολλημένοι στις φεουδαρχικές προκαταλήψεις, εμφανίζονται κατά μάζες, έτοιμοι να πεθάνουν αντί να παύσουν να υπακούνε σε εκείνους τους οποίους, οι πατέρες και οι παππούδες τους, αποκαλούσαν αφεντικά τους: Και υποβάλλονται στο να ποδοπατούνται και να μαστιγώνονται σαν άλογα”.

(σ.σ: Κάπως υποτιμητικά και ρατσιστικά δεν μιλάει ο Ένγκελς για τα “ταξικά” του αδέλφια; Μα τους αγρότες; Αυτούς που εργάζονται τόσο σκληρά και τόσο πενιχρά πληρώνονται από τα αφεντικά; Άραγε θα κατηγορηθεί και ο Ένγκελς για ρατσισμό και για ξέσπασμα μίσους κατά των απλών μεροκαματιάρηδων;)

2. “The proletarians, driven to despair, will seize the torch which Stephens has preached to them; the vengeance of the people will come down with a wrath of which the rage of 1795 gives no true idea. The war of the poor against the rich will be the bloodiest ever waged.”

- Friedrich Engels, “Condition of the Working Class in England”, 1845

Μτφ: “Οι προλετάριοι, οδηγημένοι σε απόγνωση, θα αδράξουν τη δάδα που ο Στέφενς έχει κηρύξει σε αυτoύς: Η εκδίκηση του λαού θα κατέβει με μήνιν, η  οποία δεν θα θυμίζει σε τίποτε την οργή του 1795. Ο πόλεμος των φτωχών ενάντια στους πλούσιους, θα είναι ο πιο αιματηρός που θα έχει διεξαχθεί ποτέ”.

(σ.σ: Οργή, θυμός, αίματα, σκοτωμοί… Αλήθεια όλα αυτά εξυπηρετούν τους φτωχούς; Ο πόλεμος, η θλίψη, οι θάνατοι και όλα αυτά; Ή μήπως εξυπηρετούν κάποιους άλλους; Καμμία αγάπη εδώ…)

3. “Among all the nations and sub-nations of Austria, only three standard-bearers of progress took an active part in history, and are still capable of life — the Germans, the Poles and the Magyars. Hence they are now revolutionary. All the other large and small nationalities and peoples are destined to perish before long in the revolutionary holocaust. For that reason they are now counter-revolutionary. …these residual fragments of peoples always become fanatical standard-bearers of counter-revolution and remain so until their complete extirpation or loss of their national character … [A general war will] wipe out all these racial trash [Völkerabfälle] down to their very names. The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is a step forward.”

- Friedrich Engels, “The Magyar Struggle,” Neue Rheinische Zeitung, January 13, 1849

Μτφ: “Ανάμεσα σε όλα τα έθνη και υπο-έθνη της Αυστρίας, μόνο τρεις σημαιοφόροι της προόδου έλαβαν ενεργό μέρος στην ιστορία, και εξακολουθούν να είναι σε θέση να ζήσουν - οι Γερμανοί, οι Πολωνοί και οι Μαγυάροι. Ως εκ τούτου, είναι πλέον επαναστατικοί. Όλες οι άλλες μεγάλες και μικρές εθνότητες και οι λαοί προορίζονται να καταστραφούν σύντομα στο επαναστατικό ολοκαύτωμα. Για το λόγο αυτό είναι πλέον αντεπαναστατικοί. … αυτά τα υπολείμματα θραυσμάτων των λαών γίνονται πάντα φανατικοί σημαιοφόροι της αντεπανάστασης και παραμένουν έτσι μέχρι την πλήρη εκρίζωση ή απώλεια του εθνικού τους χαρακτήρα … [Ένας γενικός πόλεμος θα] εξαλείψει όλα αυτά τα φυλετικά σκουπίδια  [Völkerabfälle] μέχρι ακόμα και τα ονόματά τους. Ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα οδηγήσει στην εξαφάνιση από το πρόσωπο της γης, όχι μόνο των αντιδραστικών τάξεων και των δυναστειών, αλλά και ολόκληρων αντιδραστικών λαών. Και αυτό, επίσης, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός “.

(σ.σ: Αν αυτό δεν είναι ξέσπασμα ρατσιστικού μίσους και πρόσκληση σε γενοκτονία ολόκληρων εθνών, που σύμφωνα με το κεφάλι τους δεν τους βολεύουν στην ολοκλήρωση των σχεδίων τους, τότε δεν ξέρουμε τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Φυσικά υπάρχει και η αναγνώριση των εθνών και ο φυλετικός διαχωρισμός τους, σε σημείο μάλιστα που ορισμένοι εκ των λαών να ονομάζονται ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, από έναν εκ των ιδρυτών της ιδεολογίας που δήθεν θα ελευθερώσει τους λαούς από τα καπιταλιστικά αφεντικά. Ξεκάθαρες φυλετικές διακρίσεις και παραπομπή μάλιστα στην χιτλερική ιδεολογία περί της ικανότητας και του δικαιώματος ζωής στον φυλετικά ισχυρότερο. Ρατσισμός; Τι είπατε; Σημειωτέον ότι η δήλωση αυτή έχει αποδοθεί στο παρελθόν και στον ίδιο τον Μαρξ.)

4. “We have no compassion and we ask no compassion from you. When our turn comes, we shall not make excuses for the terror.”

- Karl Marx and Friedrich Engels “Suppression of the Neue Rheinische Zeitung“, Neue Rheinische Zeitung, May 19, 1849

Μτφ: “Δεν έχουμε καμμία συμπόνια και δεν ζητάμε καμμία συμπόνια από εσάς. Όταν έρθει η σειρά μας, δεν θα χρησιμοποιήσουμε δικαιολογίες για τον τρόμο που θα έρθει”.

(σ.σ: Τρόμος, δολοφονίες, αίμα και καμμία συμπόνια. Ναι, οι Ναζί ήταν απάνθρωποι, ωστόσο κι από τον Κομμουνισμό βλέπουμε τα ίδια ακριβώς.)

5. “There are no bigger donkeys than these workers…. Look at our ‘craftsmen’; Sad that world history should be made with such people.”

- Karl Marx to Adolf Cluss (Letter, 20.Jul.1852)

Μτφ: “Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι γάιδαροι από αυτούς τους εργάτες…. Κοιτάξτε τους «τεχνίτες» μας: Είναι λυπηρό το ότι η παγκόσμια ιστορία θα πρέπει να γραφτεί με τέτοιους ανθρώπους”.

(σ.σ: Εντελώς υποτιμητικά λόγια για τα “ταξικά” αδέρφια του Μαρξ. Σαν να μιλάει κάποιος ακραιφνής και αμετανόητος νεοφιλελεύθερος είναι… Τόσο αγάπη για τον άνθρωπο πια…Τόση;)

6. “…the Jewish Nigger, Lassalle… it is now completely clear to me that he, as is proved by his cranial formation and his hair, descends from the Negroes from Egypt, assuming that his mother or grandmother had not interbred with a nigger. Now this union of Judaism and Germanism with a basic Negro substance must produce a peculiar product. The obtrusiveness of the fellow is also nigger-like.”

- Karl Marx to Friedrich Engels (Letter, July 1862), in reference to his socialist political competitor, Ferdinand Lassalle.

Μτφ. “… ο Εβραιονέγρος, Λασάλ … είναι πλέον απολύτως σαφές για μένα ότι, όπως αποδεικνύεται από σχηματισμό του κρανίου του και τα μαλλιά του, προέρχεται από νέγρους από την Αίγυπτο, υποθέτοντας ότι η μητέρα ή η γιαγιά του δεν είχε διασταυρωθεί με νέγρο. Τώρα, αυτή η ένωση του Ιουδαϊσμού και του Γερμανισμού με μια βασική Νέγρικη ουσία πρέπει να παράγουν ένα ιδιόμορφο προϊόν. Η φορτικότητα του ανθρώπου είναι επίσης νεγροειδής.”

(σ.σ: Η αποθέωση του ρατσισμού και των διακρίσεων απέναντι στους νέγρους από τον ίδιο τον Καρλ Μαρξ. Υπάρχουν φυλετικές διαφοροποιήσεις τις οποίες γνωρίζει και παραθέτει και επίσης διαχωρίζει τις ποιότητες ανάμεσα στον Εβραϊσμό και τον Γερμανισμό και τους Νέγρους. Μάλιστα, τον περιγράφει και ως φυλετικά ενοχλητικό. Τι είπατε για τον Χίτλερ και τους Ναζί;)

7. “Russia is a name usurped by the Muscovites. They are not Slavs; they do not belong to the Indo-Germanic race at all, they are des intrus [intruders], who must be chased back across the Dnieper.”

- Karl Marx to Friedrich Engels, (Letter, 1865)

Μτφ: “Η Ρωσία είναι ένα όνομα που έχουν σφετεριστεί οι  Μοσχοβίτες. Δεν είναι Σλάβοι: Δεν ανήκουν στην Ινδο-Γερμανική φυλή διόλου, είναι des intrus [εισβολείς], οι οποίοι πρέπει να κυνηγηθούν πέρα από τον Δνείπερο, κλπ.”

(σ.σ: Και πάλι φυλετικές διακρίσεις και μάλιστα προτείνει τον διωγμό των εισβολέων Μοσχοβιτών βάσει ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ τους. Περαστικά σας κύριοι… Δείτε τι έλεγε ο θεωρητικός σας ηγέτης και τι λέτε εσείς σήμερα σε όσους μιλάνε για την λαθρομετανάστευση. Ώστε όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο ε; Αναρωτιόμαστε, εκεί στο ΚΚΕ Μαρξ δεν διαβάζετε;;;;)

8. “Being in his quality as a nigger, a degree nearer to the rest of the animal kingdom than the rest of us, he is undoubtedly the most appropriate representative of that district”.

- Letter from Friedrich Engels to Karl Marx’s daughter, Laura, speaking about her husband Paul Lafargue, April 1887

Μτφ: “Όντας στην ποιότητα του ως νέγρος, ένα βαθμό πιο κοντά στο υπόλοιπο του ζωικού βασιλείου από εμάς τους υπόλοιπους, αυτός είναι αναμφίβολα ο πιο κατάλληλος εκπρόσωπος της εν λόγω περιοχής”.

(σ.σ: Οι Νέγροι βρίσκονται πιο κοντά στο ζωικό βασίλειο από ότι εμείς οι υπόλοιποι μας λέει στο γράμμα του ο Ένγκελς, απευθυνόμενος στην κόρη του Μαρξ και μιλώντας για τον Νέγρο σύζυγό της. Σημειωτέον ότι ο Μαρξ είχε εξοργιστεί με την απόφαση της κόρης του να παντρευτεί έναν Νέγρο. O σύζυγος της Λώρα Μαρξ είχε κατά το 1/8 ή το 1/12 αφρικανικό αίμα σύμφωνα με τον ίδιο τον Ένγκελς. Δηλαδή δεν μιλάμε ούτε καν για έναν Αφρικανό προερχόμενο από 2 γονείς Αφρικανούς. Ρατσισμός; Επιμειξίες; Ναζί; Τι είπατε; Τα συμπεράσματα δικά σας.)

ΠΗΓΗ: www.knossopolis.org

 

ΣΧΟΛΙΟ ΕΥΡΩ-ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΛΑΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΟΖΑΡΟΝΤΑΣ «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ» ΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΣΑ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΒΙΑΙΑ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ (ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΔΙΚΗ). ΚΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ, ΚΥΡΙΟΙ. ΚΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ, ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΗΤΑΝ Η ΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ, ΚΥΡΙΟΙ. ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΛΛΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΛΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.   ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ.


Online Φόρμα ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ του πιο πάνω μηνύματος ( * Απαιτούμενα) :


Όνομα * :


Επίθετο * :


Το e-mail σας * :


Το e-mail του παραλήπτη * :


Παρακαλώ Πληκτρολογήστε:   4rsd4a   
Περιεχόμενα